Viimsi vallavalitsus korraldab taaskord Viimsi poolsaarel sügisese lehtede äraveo kampaania

Kõikidel huvilistel palume lehekottide arvust teada anda külavanema elektronposti aadressile vaiko@dlt.ee , (e-postis tuua välja aadress, täisnimi, lehekottide arv – kuni 6 kotti ja kontakttelefon) hiljemalt 20. oktoobriks 2017. Maksimaalne kogus lehekotte, mida vald ära viib, on kuni 6 lehekotti (ühe koti maht 150 liitrit) kinnistu kohta.

Äraviimise eelduseks on valla poolt antud lehekottide kasutamine, mis on täidetud ainult lehtedega. Palume muid jäätmeid (muru, oksad, rohitud taimed, olmepraht, ehituskeemia) mitte kottidesse panna, vastasel juhul jätab kommunaalamet kotid ära viimata ja need peab kinnistuomanik ise jäätmejaama ära viima. Eelmisel aastal oli mitmeid juhuseid, kus kotid sisaldasid kõike muud peale lehtede sh olmeprügi ning muud mittesobilikku. Lehekottide äravedu teostab Viimsi valla kommunaalameti brigaad. Palume kotid siduda või muud moodi sulgeda. Juhul kui kotile tekivad augud, siis palume need teibi või muu vahendiga ära parandada.

Sellel aastal kogutakse kõigilt kuni 6 lehekotti tingimusel, et need on õigeaegselt välja tõstetud. Vältimaks hilisemaid lehekottide toomisi, salvestame kogu tegevuse pardakaameratega. Samuti tuleb kasutada vaid valla poolt väljastatud läbipaistvaid kotte. Lehekotid tuleb välja tõsta 9. novembril kella 7.00 hommikul.

Vald viib ära vaid need lehekotid, mis on täidetud avalikust ruumist koristatud või avalikus ruumis kasvavatelt puudelt pärit puulehtedega (teemaad, haljakud, alleed jms alad). Kindlasti on aga igal kinnistul lehti rohkem. Siinkohal tuletab vallavalitsus meelde, et käesolevast aastast on kinnistu omanikel võimalik kinnistusiseseid lehti ja muid biojäätmeid tasuta ära anda nii Pärnamäe jäätmejaama Tallinna haldusterritooriumil (kogumahuga kuni 1 m3) kui ka tasuta biojäätmeid Püünsi jäätmejaama (kogumahuga 0,6 m3).

Hea soovitus on niita tihedasti muruplatse, kuhu puulehed on kukkunud (purustada niitmiseks puulehed väikesteks osadeks). Selline tegevus hoiab kokku nii aega kui ka tagab kevadel kauni ja hästi väetatud muru, sest purustatud lehed on hea väetis rohttaimedele.

Temaatikast kirjutatakse põhjalikumalt http://novaator.err.ee/259652/puulehtede-aravedu-on-tarbetu-ja-lausa-kahjulik.