Info avalikest aruteludest

04. mail algusega kell 16.00 esitletakse Viimsi vallamaja teise korruse saalis Viimsi aleviku keskuse ala (endised kasvuhooned ja katlamaja) piirkonna planeeringu ruumilisi visioone. Oma visioone tutvustavad Tallinna Tehnikakõrgkooli  Arhitektuuri Instituudi tudengid. Valminud töödega on võimalik alates 25.aprillist tutvuda Viimsi Vallamajas ning valla veebilehel: www.viimsivald.ee

09. mail algusega kell 16.00 esitletakse Viimsi vallamaja teise korruse saalis koostatavat Muuga sadama mürauuringut. Mürauuringu eesmärgiks on:

  • teostada helirõhutasemete (müratasemete) mõõtmine, müraemissioonide (helivõimsustasemed) määramine ja mürakaardistamine;
  • selgitada välja, kas Muuga sadama piirkonnas ületatakse sotsiaalministri 04.03.2002 määrusega nr 42 “Müra normtasemed elu- ja puhkealal, elamutes ning ühiskasutusega hoonetes ja mürataseme mõõtmise meetodid” kehtestatud elualade müra norme;
  • selgitada välja leevendusmeetmed olemasoleva olukorra parendamiseks ning koostada mürakaardid koos leevendusmeetmetega.

Koostatava mürauuringuga on võimalik alates 02.maist tutvuda Viimsi valla veebilehel: www.viimsivald.ee