Arhiiv kuude lõikes: november 2016

Viimsi valla sademevee arengukava 2016-2027 eelnõu

Viimsi vald on koostanud sademevee valdkonna arengut käsitleva alusdokumendi – Viimsi valla sademevee arengukava 2016-2027 (lühendina SVAK). Arengukava eesmärk on anda meetmed valdkonna jätkusuutlikuks arenguks ning esitata tegevuskava eesmärkide täitmiseks.

Viimsi Vallavolikogu 15. novembri istungil läbis Viimsi valla sademevee arengukava I lugemise ning Viimsi Vallavalitsus suunas arengukava avalikustamisele.

Sademevee arengukava eelnõu ja lisadega on võimalik tutvuda SIIN

Arengukavaga on Viimsi valla maismaaterritoorium jaotatud 11 valgalaks. Valgalade moodustamisel on lähtutud põhimõttest, et valgala moodustaks tervikliku ja iseseisva süsteemi. Seeläbi on lihtsam mõista valda rajatud sademeveesüsteeme ja nende toimimist.
Sademevee arengukavas on antud ülevaade Viimsi poolsaarest ja keskkonnast. Kirjeldatud on olemasolevat olukorda ja valdkonda reguleerivat regulatsiooni, arengukava lisades on esitatud piirkondade kaupa sademeveesüsteemide skeemid, valgalad, välitööde joonised, tööplaanid ja perspektiivsed lahendused.

Avalikustamisel saab esitada ettepanekuid sademevee arengukavva kuni 29.11.2016. Ettepanekud saata e-postil volikogu@viimsivv.ee, märksõnaga „Sademevee arengukava ettepanek“.